REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Administratorem serwisu, w ramach którego przedsiębiorcy mogą dokonywać zakupu towarów, pod adresem www.celmarplus.pl (zwanego dalej „Serwisem”) jest CEL-MAR PLUS Krzysztof Kowalik z siedzibą w Łodzi 93-231 ŁÓDŹ, zarejestrowana NIP: 727-157-00-61, REGON 471673300 (zwana dalej :(CEL-MAR-PLUS).

1.2. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i tylko takie osoby mogą dokonywać rejestracji w Serwisie jak również składać zamówienia. Przedsiębiorcą tym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Serwis nie jest przeznaczony i nie służy dla dokonywania sprzedaży towarów dla konsumentów – za konsumenta uważa się przy tym osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Konsumenci mogą dokonywać zakupu towarów bezpośrednio w sklepie prowadzonym w siedzibie CEL-MAR-PLUS, w przypadku konsumentów CEL-MAR-PLUS nie zawiera umów na odległość, ani poza lokalem przedsiębiorstwa, możliwe jest natomiast dokonanie przez konsumenta, za zgodą CEL-MAR-PLUS, wcześniejszej rezerwacji towarów, co jednak nie rodzi po stronie konsumenta, ani CEL-MAR-PLUS, żadnych zobowiązań, sam zakup natomiast dokonywany jest w sklepie, prowadzonym w siedzibie CEL-MAR-PLUS.

1.4. Przedsiębiorca składający zamówienie lub dokonujący tylko rejestracji w Serwisie zwany jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”. Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Klienta stosuje się odpowiednio, zależnie od kontekstu, do wszelkich osób działających w imieniu lub na rzecz Klienta, niezależnie od podstawy prawnej takiego działania, w tym pracowników, pełnomocników, prokurentów oraz członków organów, niezależnie od tego czy ich działanie mieści się w zakresie prawa do reprezentacji lub umocowania do działania imieniem Klienta.

1.5. „Towarem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty - rzeczy, które Klient może nabyć od CEL-MAR-PLUS, co może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w ramach samego Serwisu, przez złożenia zamówienia za pośrednictwem korespondencji przesłanej e-mail-em, pisemnie, jak też przez złożenie zamówienia telefonicznie, a także dokonując osobiście zakupu w siedzibie CEL-MAR-PLUS. Nie narusza do postanowień Regulaminu obejmujących odpłatność za transport Towarów oraz usługi zdobienia.

1.6. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest uprzednie założenie konta w Serwisie poprzez: (i) wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień lub podanie tych danych telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie CEL-MAR-PLUS; (ii) potwierdzenie, iż dokonujący rejestracji w Serwisie lub składający zamówienie telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie CEL-MAR-PLUS, jest przedsiębiorcą, który będzie dokonywał od CEL-MAR-PLUS nabywania towarów wyłącznie bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz poprzez akceptację Regulaminu. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego konta użytkownika Serwisu, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Klienta.

1.7. Zakładając konto Klient równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

1.8. Założenie konta w Serwisie – rejestracja Klienta - wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w procesie rejestracji oraz w formularzu zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i do składania zamówień.

1.9. Podanie przez Klienta adresu e-mail w jakiejkolwiek formie oznacza zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

1.10. Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji e-mail, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych, których celem jest dążenie do zwiększania jakości obsługi Klienta jak i troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. W CEL-MAR-PLUS można dokonać zakupów w sposób opisany poniżej:

2.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW pod adresem: www.celmarplus.pl

2.1.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW Klient posługuje się koszykiem na stronach serwisu www.

2.1.1.2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem albo podanie tych danych telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie CEL-MAR-PLUS.

2.1.2. Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8.00 - 15.00 pod numerami telefonów: +48 42 6420920, +48 508208783

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 (www, e-mail) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym do godziny 10:00.

2.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru, CEL-MAR-PLUS informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia (w tym również gdy Klient nie odpowiada na korespondencję e-mailową), takie zamówienie traci moc, jak też i wtedy gdy CEL-MAR-PLUS stwierdzi trwałą niemożliwość realizacji zamówienia. Klient może zostać poproszony o odpowiedź na automatycznie wysłaną przez CEL-MAR-PLUS wiadomość e-mail lub SMS dotyczącą zapytania w przedmiocie dalszej realizacji zamówienia.

2.4. Na produkty realizowane z datą późniejszą niż bieżąca¬ (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia.

2.5. Towar, który został objęty ceną promocyjną musi zostać odebrany przez Klienta lub wysłany spedycją najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu obowiązywania promocji, co jest uzależnione od wcześniejszego uiszczenia ceny przez Klienta, za wyjątkiem płatności gotówką przy odbiorze. W przeciwnym razie nie będą mieć zastosowania ceny promocyjne.

2.6. Promocja czasowa w przypadku gdy jest dostępna na stronie www.celmarplus obowiązuje dla zamówień zatwierdzonych w czasie trwania promocji. Czas zatwierdzenia zamówienia określony jest na podstawie czasu podanego na stronie www.celmarplus.pl

3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

3.1. Dostępne formy płatności obejmują zapłatę gotówką przy odbiorze towaru, przelew w PLN na konto nr 31 1020 3378 0000 1802 0011 9743 prowadzone w PKO BP S.A.

3.2. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Klienta terminie, pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie CEL-MAR-PLUS.

3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto CEL-MAR-PLUS. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów transportu, na który Klient otrzymuje dokument VAT.

3.4. Na wyraźne życzenie Klient może otrzymać dokument pro forma, na podstawie której może dokonać przedpłaty.

3.4.1. Brak zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu pro forma lub daty wskazanej w dokumencie skutkuje anulowaniem rezerwacji Towaru oraz złożonego zamówienia.

3.4.2. Zapłata w terminie wskazanym na dokumencie pro forma (co obejmuje w szczególności faktury pro forma) jest jednoznaczna z akceptacją cen podanych w tym dokumencie.

3.8. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego towaru.

3.9. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Klient. Na koszty te zostanie wystawiony dokument VAT.

3.10.3. Jeśli wystąpi zwrot towaru lub zmiana ceny wtedy zostanie wystawiona faktura korygująca rozliczenie zaliczki (KSR).

3.10.4. Po zwrocie nierozliczonej zaliczki zostanie wystawiona faktura korygująca fakturę zaliczkową (KZL).

3.10.5. Zasady wystawiania i rozliczania zaliczek oraz sporządzania dokumentów księgowych, wynikają z odpowiednich przepisów prawa .

3.11. Wraz z dostawą towaru Klient otrzymuje odpowiedni dokument VAT (w szczególności fakturę FS, FZL, FSR), może to nastąpić również w formie elektronicznej, na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu.

3.12. Maksymalna płatność gotówkowa w trakcie jednego dnia może wynieść równowartość 15.000 PLN. W przypadku przekroczenia dziennego obrotu powyżej tej kwoty (brutto) nie jest dopuszczalna częściowa zapłata gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia muszą wówczas zostać zrealizowane w formie przekazania środków na rachunek bankowy. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

3.13. Na warunkach określonych poniżej możliwe jest dokonywanie zakupu z odroczonym terminem płatności.

3.13.1. Klient może ubiegać się o przyznanie limitu w ramach, którego będzie mógł dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności.

3.13.2. Warunkiem koniecznym jest przesłanie przez Klienta wniosku o kwotę limitu

3.13.5. W przypadku posiadania przez Klienta struktury wielooddziałowej, gdzie różne osoby będą upoważnione do zakupu z odroczonym terminem płatności, Klient może wypełnić dla każdego z nich osobny wniosek..

3.13.10. Kwota przyznanego limitu może zostać anulowana lub zmieniona w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

3.13.12. Klient dokonując zapłaty zobowiązany jest podać na przelewie wyłącznie numer faktury.

3.13.13. Opóźnienie w zapłacie jakiejkolwiek należności za Towar powoduje wstrzymanie realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta do czasu, gdy na koncie księgowym Klienta nie będzie żadnej przeterminowanej zaległości.

3.13.15.2. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

3.13.16. Terminy płatności, o których mowa w ust. 3.13.15. zostają udostępnione dla Klienta od razu po przyznaniu limitu.

3.13.19. W przypadku gdy formą płatności jest przelew z odroczonym terminem płatności, wysyłka lub odbiór towaru następuje po otrzymaniu poprawnego autoryzującego kodu SMS wysłanego z numeru telefonu służącego do potwierdzania transakcji podanego we wniosku.

3.13.23. Aby móc wydłużyć termin płatności, Klient musi posiadać aktywny limit i nie może posiadać zaległości płatniczych do żadnej faktury.

3.13.24. Dyspozycję wydłużenia terminu płatności Klient powinien zgłosić maksymalnie na 2 dni przed wymaganym terminem płatności danej faktury.

5. FORMA DOSTAWY

5.1. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej (DPD)

5.1.1. Firmy spedycyjna DPD, działa w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

5.2.1. Wysłanie Towaru firmą spedycyjną, z którą CEL-MAR-PLUS nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z CEL-MAR-PLUS .

5.3. Dla zamówień złożonych do godz. 14.00 i dla których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, Towary:

5.3.1. Zostaną dostarczone następnego dnia roboczego. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu, nastąpi to z przyczyn niezależnych od CEL-MAR-PLUS.

5.3.2. Zostaną wysłane tego samego dnia - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru, pod warunkiem dostępności Towarów w magazynie CEL-MAR PLUS.

5.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto CEL-MAR-PLUS.

5.7. Z chwilą wydania przez CEL-MAR PLUS towaru przewoźnikowi (spedytorowi) następuje dostawa Towaru, na nabywcę przechodzi prawo do dysponowania Towarem jak właściciel oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5.10. W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać z magazynu CEL-MAR-PLUS w godzinach od 08:00 do 13:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

5.11. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar, a nie będącą właścicielem firmy na którą wystawiono fakturę VAT, stosownego upoważnienia do odbioru Towaru na rzecz Klienta.

5.13. Klient składając zamówienie na produkty dostarczane pod indywidualne zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za Towar w formie przedpłaty (dotyczy to w szczególności Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Direct Service”).

5.13.1 Czas oczekiwania na realizacje zamówienia pod indywidualne zamówienie (dotyczy to w szczególności Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Direct Service”) wynosi około 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, chyba, że przy danym Towarze na www.celmarplus.pl określono inny czas oczekiwania.

Czas ten może ulec zmianie w zależności od dostępności produktu w magazynie producenta czy też może być różny w zależności od dostawcy danych Towarów. Wydłużenie terminu nie uprawnia Klienta do rezygnacji z zamówienia czy też innych roszczeń z tego tytułu.

5.14. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta. Towar może zostać wysłany do użytkownika produktów zakupionych przez Klienta. Faktury za zakupiony Towar mogą zostać dostarczone w inne miejsce niż z dostawą Towaru, w tym celu Klient zobowiązany jest poinformować CEL-MAR-PLUS o adresie na który mają zostać przesłane dokumenty.

6. ZWROT TOWARU

6.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Klient wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc).

6.2. Niezależnie od wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi na zakupione towary, możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru (możliwość zwrotu nie dotyczy Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Direct Service”, a także innych Towarów, jeśli wyraźnie zawarto to w opisie danego Towaru), za zgodą CEL-MAR-PLUS, nie później niż w ciągu 90 dni od daty otrzymania lub odebrania Towaru, na warunkach podanych poniżej:

6.2.1. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient. Należy podać dane Klienta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena za Towar.

6.2.2. Po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru CEL-MAR-PLUS zwróci w ciągu 3 dni roboczych (data obciążania rachunku na podstawie polecenia przelewu) od otrzymania odesłanej przez Klienta podpisanej faktury korygującej lub od otrzymania potwierdzenia odbioru, o którym mowa w ust. 6.2.4., na wskazane przez Klienta konto zapłaconą cenę pomniejszoną o koszty opisane w pkt. 6.6.

6.2.3. Warunkiem koniecznym zwrotu ceny jest odesłanie przez Klienta podpisanej faktury lub dokumentu korygującego na zwrócony Towar.

6.2.4. Odebranie przez Klienta spedycyjnego listu przewozowego, do którego została dołączoną faktura korygująca lub listu poleconego jest równoznaczne z odesłaniem podpisanej kopii faktury korygującej.

6.2.5. CEL-MAR-PLUS nie przyjmuje od Klientów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia.

6.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

6.4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do CEL-MAR-PLUS.

6.5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania faktury korygującej.

6.6. CEL-MAR-PLUS wyraża zgodę na zwrot zakupionego Towaru, z zachowaniem warunków określonych w pkt od 6.2 do pkt 6.5, jeśli prośbę Klienta uzna za uzasadnioną. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta podlega zmniejszeniu o obciążające Klienta koszty obsługi:

I. Zapłata w walucie PLN

a) w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 14 dni od daty zakupu o 5 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję.

b) w przypadku zwrotu w okresie od 15 do 45 dni od daty zakupu o 15 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję.

c) w przypadku zwrotu w okresie od 46 do 90 dni od daty zakupu o 30 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 PLN plus 5 PLN za każdą zwracaną pozycję.

10. SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

10.1. Dane osobowe, które przekazuje Klient podczas rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i w czasie korzystania z Serwisu oraz przy składaniu oraz realizacji zamówień są przetwarzane wyłącznie w tych celach, w tym dla realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu. Podanie danych jest dobrowolne stanowi natomiast warunek rejestracji w Serwisie oraz składania zamówień, w zakresie w jakim obejmuje dane konieczne do realizacji zamówień. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych osoby trzeciej, Klient oświadcza i jest odpowiedzialny za to, że osoba ta wyraziła na to zgodę.

10.2. CEL-MAR-PLUS nie wykorzystuje ww. danych do żadnych innych celów niż wskazane powyżej, w tym nie udostępnia tych danych osobom lub podmiotom trzecim.

10.3. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

10.4. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych CEL-MAR-PLUS. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. CEL-MAR-PLUS zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży.

13.2. Ceny Towarów będących w sprzedaży wyrażone są w walucie, która została przez Klienta wybrana spośród listy dostępnych walut (PLN, USD, EUR). Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę brutto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT.

13.3. Zasady współpracy określone w niniejszym Regulaminie dotyczą klientów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13.7. CEL-MAR-PLUS zastrzega sobie prawo do indywidualnego kształtowania polityki cenowej, niezależnie od cennika

13.8. Dla zamówień na produkty, które w dniu składania zamówienia nie są dostępne w magazynie - zwane zamówieniami oczekującymi – obowiązują ceny z chwili realizacji zamówienia.

13.9. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta wyrażenia oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem - zakupu, sprzedaż jest objęta dokumentami VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są łącznie, choć mogą być zrealizowane na różnych dokumentach sprzedaży i zostać wysłane do Klienta w różnych odstępach czasowych w trakcie jednego dnia.

13.16. Wpłacone przedpłaty nie maja charakteru ostatecznej zapłaty. W zależności od dostępności zamawianych Towarów oraz oferowanych warunków sprzedaży, wartość końcowa transakcji może być różna od kwoty określonej na zamówieniu. Kwota różnicy podlega rozliczeniu w dokumentach sprzedaży.

13.17. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.

13.18. CEL-MAR-PLUS zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym bezpośrednio przed złożeniem każdego zamówienia i jest związany jego postanowieniami.

13.20. CEL-MAR-PLUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.

13.21. Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.

13.22. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy CEL-MAR-PLUS oraz na adres e-mailowy: celmar@toya.net.pl